Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
สิทธิของคนพิการ

สิทธิของคนพิการ
          การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ถือเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืนอันจะทำให้คนพิการอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนทั่วไป ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิและโอกาสในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์ การศึกษาอาชีพและสังคม โดยคนพิการที่จะได้รับสิทธิและโอกาสดังกล่าว ให้ยื่นจดทะเบียนคนพิการ
คนพิการ จะได้รับการสงเคราะห์ตาม พ.ร.บ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
          -    การสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในสถานสงเคราะห์
          -    การให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยพิการ
          -    เงินสงเคราะห์แก่ครอบครัว
          -    การให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพแก่คนพิการในชุมชน
          -    การจัดหางานให้ทำ
          -    การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ
สถานที่จดทะเบียนคนพิการ
          1.  ผู้พิการที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดตรัง จดทะเบียน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 -218366
          2. ผู้พิการที่ไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาของตน หรือไปประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดอื่นสามารถจดทะเบียนได้ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ตนอาศัยอยู่
เอกสารประกอบการจดทะเบียนคนพิการ
          1.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          2.  สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
          3.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          4.  เอกสารรับรองความพิการ จำนวน 1 ฉบับ
การส่งคนพิการฝึกอาชีพที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพ
          1.  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          2.  รูปถ่ายเต็มตัวแสดงลักษณะความพิการและเครื่องช่วยความพิการ จำนวน 1 รูป
          3.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
          5.  สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
          6.  สำเนาหลักฐานการศึกษาหรือหนังสือรับรองอื่น ๆ จำนวน 1 ฉบับ
          7.  ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
การกู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
          การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้พิการวงเงินสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี และไม่มีดอกเบี้ย โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
          หลักฐานและเอกสารของผู้ขอกู้ยืม
          1.  สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
          2.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
          4.  แผนผังที่อยู่อาศัย แผนผังสถานที่ประกอบอาชีพ และประมาณการค่าใช้จ่าย
              จำนวน 1 ฉบับ
          5.  รูปถ่ายเห็นความพิการเต็มตัว จำนวน 1 รูป
          หลักฐานและเอกสารของผู้ค้ำประกัน
          1.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงิน
          1.  รับคำร้อง/ชี้แจง ขั้นตอนการขอกู้เงิน
          2.  รับเอกสารตรวจสอบหลักฐาน
          3.  รอผลอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
          4.  ดำเนินการแจ้งผู้กู้ยืมผ่านการอนุมัติ/นำผู้ค้ำประกันมาทำสัญญา
          5.  ส่งผลการอนุมัติของอนุกรรมการระดับจังหวัด/สัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาค้ำประกัน
              ให้ส่วนกลาง
          6.  แจ้งผู้กู้มารับเงินกู้ที่สำนักงานฯ
 
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445 ต่อ 108  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th