Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนผู้สูงอายุ
ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 13 กำหนดให้มีการจัดตั้ง “กองทุนผู้สูงอายุ” ขึ้นในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
            เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ
ความหมาย
“ผู้สูงอายุ” คือ บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
“องค์กรของผู้สูงอายุ” คือ องค์กรที่ผู้สูงอายุรวมตัวกันดำเนินการตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ
 
กิจกรรมของกองทุนผู้สูงอายุ
            เพื่อคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ
1. การให้การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในลักษณะกลุ่ม / ชมรม /ศูนย์บริการ / ศูนย์อเนกประสงค์ในชุมชน
 
กรอบวงเงินโครงการประกอบด้วย
– โครงการขนาดเล็ก : ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
– โครงการขนาดกลาง : วงเงินเกิน 50,000 – 300,000 บาท
– โครงการขนาดใหญ่ : วงเงินเกิน 300,000 บาทขึ้นไป
 
ลักษณะโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน
– มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการดำเนินงานชัดเจน
– สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล หรือหน่วยงาน หรือประชาชน
– โครงการของหน่วยงานภาครัฐควรเป็นโครงการใหม่และเร่งด่วนที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับและไม่เป็นโครงการต่อเนื่อง
– เป็นโครงการขององค์กรเอกชนหรือองค์กรของผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ และแหล่งทุนอื่น ๆ เว้นแต่กรณีได้รับแต่ไม่เพียงพอ
 
2. การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
– ให้กู้ยืมฯ ประเภทรายบุคคล วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท
– ให้กู้ยืมฯ ประเภทรายกลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่า 5 คน วงเงินกลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท
ทั้งนี้ การกู้ยืมฯ รายบุคคลและรายกลุ่มจะต้องชำระคืน เป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย
 
3. การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
– ด้านการสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย รายละไม่เกิน 10,000 บาท
– ด้านอาหาร / เครื่องนุ่งห่ม รายละไม่เกิน 2,000 บาท
 
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445 ต่อ 108  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th