Username :
Password :
 
 
 
 
สำนักปลัด
 
 
นางสาววิจิตรรัตน์ มีเสียง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
นางประไพศรี หนูขาว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสุกัญญา ภักดีรัตนางกูร
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวนมนต์พร เอียดนุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายชัยณรงค์ ศิริรัตน์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวบุญเรือน จันสุข
ครู
ว่าง
ครู
นางสาวนิพัทธา เรืองประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริยากร หนูเล็ก
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวจารีพันธ์ ฝันนิมิตร
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกรรณิกา ชูยัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนพร ทองรักษ์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัทรวดี ปิ่นสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นายพรศักดิ์ ชุมชื่น
พนักงานขับรถยนต์
นายสมพร ทองโม้
นักการภารโรง
นายภักดี คงเกลี้ยง
คนงาน