Username :
Password :
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร
 
 
นายอุทก ชูสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง (สายตรงนายก 087-8302105)
นายจิระ จิตใจภักดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง (089-7262714)
นายสุเทพ เวชพงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง (095-4236930)
นางสาวชุติมาพร ปานเม่ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง (087-2933634)
นางสาววิจิตรรัตน์ มีเสียง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (089-8685256)
นางประไพศรี หนูขาว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (083-1736549)