Username :
Password :
 
 
 
 
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
P
P
นายนิวัฒน์ ฉิมสอาด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
นางสาวสุดธิดา กำจร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
นายชัยวิชิต รักทองจัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง หมู่ที่ 3
นายธำรงค์ ขมุน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง หมู่ที่ 4
นายฤทธา นาคเล็ก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง หมู่ที่ 5
นายวิน รอดรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง หมู่ที่ 6