Username :
Password :
 
 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
     
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
   
 

 


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อง 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการพัฒนา
    (1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
    (2) พัฒนาระบบจราจร
    (3) พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
    (4) พัฒนาการระบายน้ำให้มีความคล่องตัว
    (5) พัฒนาการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย
    (6) การออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตแนวทางการพัฒนา
    (1) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
    (2) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
    (3) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
    (4) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
    (5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
    (6) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านต่างๆ
    (7) ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางการพัฒนา
    (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
    (2) ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
    (1) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    (2) เฝ้าระวัง บำบัด และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    (3) บำบัดและจัดการขยะ
    (4) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวทางการพัฒนา
    (1) ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2564 เวลา 19:35 ผู้เขียนโดย admin