Username :
Password :
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     ตาม  QR Code แบบประเมินความพึงพอใจฯ  หรือลิงค์

     ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ช่องทางการตอบ(ภายนอก)_110422_153530.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.20 ผู้เขียนโดย admin