Username :
Password :
 
 
 

สภาพสังคม
     
สภาพสังคม สภาพสังคม
   
 

 

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลช่อง

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 

 หมู่ที่ 1

บ้านช่อง
 หมู่ที่ 2

บ้านห้วยลึก
 หมู่ที่ 3

บ้านหนักไทร
   หมู่ที่ 4

บ้านไสขนุน
 หมู่ที่ 5

บ้านกรงไหน
 หมู่ที่ 6

บ้านทุ่งใหญ่
 หมู่ที่ 7

บ้านไสท้อน

 


จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 

     จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,687 คน ชาย 2,307 คน หญิง 2,380 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 146 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 1,324 ครัวเรือน
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 บ้านช่อง 206 329 324 653
2 บ้านห้วยลึก 224 387 391 778
3 บ้านหนักไทร 243 383 412 795
4 บ้านไสขนุน 165 296 315 611
5 บ้านกรงไหน 238 482 459 641
6 บ้านทุ่งใหญ่ 118 216 242 458
7 บ้านไสท้อน 130 214 237 451
รวม 1,324 2,307 2,380  

4,687

ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอนาโยง ณ เดือน เมษายน 2553

ถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด/สำนักสงฆ์  จำนวน  3  แห่ง
- ศาลเจ้า  จำนวน  1  แห่ง
- สถานปฏิบัติธรรม  จำนวน  1  แห่ง 


การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง (โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  7  แห่ง


สาธารณสุข

- สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน  1  แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  -  แห่ง
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ที่ทำการตำรวจชุมชน  จำนวน  1  แห่ง
- ที่พักสายตรวจ  จำนวน  1  แห่ง

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2564 เวลา 18:34 ผู้เขียนโดย admin